Kliknutím zavřít
Kliknutím zavřít
Reklama

Zásady (pravidla) ochrany osobních údajů GDPR

Zásady (pravidla) ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“ nebo „Pravidla“) - informace pro subjekty údajů.
Prostřednictvím těchto Zásad máte možnost se seznámit jakým způsobem a v jakém rozsahu Vaše osobní údaje zpracováváme. Také se seznamte s Vašimi právy a zůsobem jak je uplatnit.

GDPR (nařízení): Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.
Pokud Vám tyto pravidla budou nejasná, klikněte ZDE pro zobrazení celého nařízení GDPR nebo nás kontaktujte - kontakty níže nebo v sekci kontakty. Děkujeme

Osobní údaj: Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, pokud lze tuto fyzickou osobu na základě daných údajů přímo či nepřímo identifikovat. Maximální rozsah námi zpracovávaných údajů jsou jméno, adresní údaje, email, telefon, korespondenční adresy, datum narození.

Zvláštní osobní údaj: Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Zvláštní osobní údaje nepožadujeme ani nezpracováváme.

Správcem Vašich osobních údajů je: Unimoservis s.r.o., IČ 25605429, se sídlem Ocelkova 643/20, 19800 Praha.
Veškeré své dotazy či žádosti můžete zasílat na e-mail unimoservis@seznam.cz nebo na adresu společnosti Ocelkova 643/20 19800 Praha 9.

Subjekt údajů: Subjektem údajů je identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování Vašich osobních údajů: Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Vaše Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zpracovatel: Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Automatizované individuální rozhodováním vč. profilování: Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
Při zpracování osobních údajů u nás nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Účel zpracování Vašich osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR. Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně jednoznačně proto, abychom Vám mohli poskytovat služby, které jste si u nás objednali, případně máte zájem objednat nebo abychom Vám mohli poskytnout informace, které Vás zajímají a abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít, nebo pro splnění povinnosti, která se na nás vztahuje.
Vedle toho Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat tehdy, máme-li na jejich zpracování oprávněný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme pro účely dokumentace námi poskytnutých služeb, plnění našich provozních potřeb (zejména k vnitřnímu hodnocení poskytnutých služeb za účelem dalšího zkvalitnění námi nabízených služeb), hájení a uplatňování našich práv a dále proto, abychom Vás informovali o aktuální nabídce našich služeb. Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, můžete jejich přijímání kdykoli snadno zakázat zpětnou zprávou s textem „Nezasílat“

Rozsah zpracovaných osobních údajů (obecně) Zpracováváme jen ty osobní údaje, které skutečně potřebujeme k účelu, pro který jsme je od Vás získali, či k jinému účelu, o němž jsme Vás předem informovali. Na našich internetových stránkách nevyužíváme žádné skryté technologie (Cookies, sledování IP Adresy, sledování a další hodnocení navštívených stránek apod.).

Předávání osobních údajů (obecně) Vaše osobním údaje předáváme jiným osobám tehdy, je-li to třeba k poskytnutí služby, kterou jste si objednali.

Doba zpracování (obecně) Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsou zpracovávány. Kontaktní údaje uchováváme po dobu, po kterou je poskytována služba, a dále po dobu tří let od ukončení poskytování služby. Údaje dokládající poskytnutí služby uchováváme po dobu tří let ode dne, kdy Vám přestaneme poskytovat naše služby, přičemž tato lhůta může být prodloužena, pokud nastanou konkrétní skutečnosti, jež odůvodňují uchování údajů v konkrétním případě o delší dobu, a to za účelem uplatňování našich práv z obchodních vztahů. Údaje potřebné pro vedení účetnictví uchováváme po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

Subjekty, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování (konkrétně).

Pro smluvní partnery (klienty) - při objednávce služeb/zboží jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresní a kontaktní údaje, příp. datum narození). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Klienta a následný výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem. Účelem dalšího zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Tyto Osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou je poskytována služba, a dále po dobu tří let od ukončení poskytování služby. Údaje dokládající poskytnutí služby uchováváme po dobu tří let ode dne, kdy Vám přestaneme poskytovat naše služby, přičemž tato lhůta může být prodloužena, pokud nastanou konkrétní skutečnosti, jež odůvodňují uchování údajů v konkrétním případě o delší dobu, a to za účelem uplatňování našich práv z obchodních vztahů. Údaje potřebné pro vedení účetnictví uchováváme po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

Pro návštěvníky IT stránek (dále návštěvník/ stránky/ IT stránky) – IT stránky, na kterých se právě nacházíte jsou provozovány přímo správcem (provozovatel stránek) - na stránkách není používána technologie Cookies, není sledována IP adresa návštěvníka, nejsou vedeny uživatelské účty obsahující osobní údaje klientů. V zásadě můžeme od návštěvníka převzít a dále zpracovávat osobní údaje, pokud s tím Návštěvník vyjádřil souhlas. Návštěvník, který má zájem stát se naším klientem, tzn. využít jeho služeb poskytnutí sídla a souvisejících služeb, případně jej zajímají bližší informace, má dotazy apod., tak může vyplnit a následně odeslat správci některý z na IT stránkách dostupných formulářů. Před předáním i v průběhu zpracováním osobních údajů se snažíme, aby si Návštěvník prostudoval a odsouhlasil Pravidla.

Může se jednat o: a) formulář pro zasílání novinek/akcí – účelem zpracování osobních údajů v rozsahu – email návštěvníka – je oprávněný zájem provozovatele stránek informovat o svých službách potencionálního klienta, o zlepšování těchto služeb, souvisejících novinkách, případně akcích. O existenci Pravidel je návštěvník informován prostřednictvím viditelného odkazu na Pravidla. Nutnost přečtení Pravidel musí Návštěvník potvrdit ještě před odesláním formuláře Správci (jinak nedojde k jeho odeslání). Odkaz na pravidla a info jakým způsobem odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů je také uveden na potvrzovacím emailu k odběru novinek a každém dalším emailu od Správce. Osobní údaje můžeme v tomto případě uchovávat a dále zpracovávat po dobu, dokud nebude souhlas se zasíláním novinek/akcí odvolán nebo bude Návštěvníkem provedeno odhlášení se z odběru novinek.

b) formulář Přeposání položky – účelem zpracování osobních údajů v rozsahu – email návštěvníka/ Email pro přeposlání – je oprávněný zájem provozovatele stránek informovat o svých službách potencionálního klienta/y. O existenci Pravidel je návštěvník informován prostřednictvím viditelného odkazu na Pravidla. Nutnost přečtení Pravidel musí Návštěvník potvrdit ještě před odesláním dotazovaného formuláře Správci (jinak nedojde k jeho odeslání). Osobní údaje v tomto případě NEuchováváme ani nijak dále NEzpracováváme, poslouží pouze pro jednorázové přeposlání položky. O tomto je adresát v emailové zprávě také informován.

c) formulář pro zaslání dotazu – účelem zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno/email návštěvníka – je oprávněný zájem provozovatele stránek odpovědět na dotaz Návštěvníka/ potencionálního klienta, v souvislosti se službami poskytovanými správcem. O existenci Pravidel je návštěvník informován prostřednictvím viditelného odkazu na Pravidla umístěného přímo v dotazovém formuláři. Nutnost přečtení Pravidel musí Návštěvník potvrdit ještě před odesláním dotazovaného formuláře Správci (jinak nedojde k jeho odeslání). Odkaz na pravidla a info jakým způsobem odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů je také uveden v každém emailu od Správce směrem k Návštěvníkovi. Osobní údaje můžeme v tomto případě uchovávat a dále zpracovávat po dobu, po kterou se vyřizuje dotaz nebo dokud nebude souhlas se zasíláním emailů odvolán.

d) formulář pro zaslání poptávky – účelem zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno/ email návštěvníka/ adresní údaje/ telefon/ Ič – je oprávněný zájem provozovatele stránek nabídnout Návštěvníkovi své služby související s poskytnutím sídla a souvisejících služeb přímo na míru. O existenci Pravidel je návštěvník informován prostřednictvím viditelného odkazu na Pravidla umístěného přímo v poptávkovém formuláři. Nutnost přečtení Pravidel musí Návštěvník potvrdit ještě před odesláním poptávkového formuláře Správci (jinak nedojde k jeho odeslání). Odkaz na pravidla je také uveden v každém emailu od Správce. Osobní údaje můžeme v tomto případě uchovávat a dále zpracovávat po dobu, po kterou trvá komunikace mezi Návštěvníkem a Správcem, nejdéle však ½ roku po jejím ukončení nebo dokud nebude souhlas se zasíláním emailů odvolán.

e) formulář pro odeslání objednávky pomocí košíku – účelem zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno/ email návštěvníka/ adresní údaje/ telefon/ Ič – je oprávněný zájem provozovatele stránek nabídnout Návštěvníkovi své služby související s poskytnutím sídla a souvisejících služeb přímo dle objednávky. O existenci Pravidel je návštěvník informován prostřednictvím viditelného odkazu na Pravidla umístěného přímo v objednávkovém formuláři - košíku. Nutnost přečtení Pravidel musí Návštěvník potvrdit ještě před odesláním poptávkového formuláře Správci (jinak nedojde k jeho odeslání). Odkaz na pravidla je také uveden v každém emailu od Správce. Osobní údaje můžeme v tomto případě uchovávat a dále zpracovávat po dobu, po kterou trvá komunikace mezi Návštěvníkem a Správcem, nejdéle však ½ roku po jejím ukončení nebo dokud nebude souhlas se zasíláním emailů odvolán.

Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále také „příjemci“). Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:
- zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů zejména v oblasti kontaktu s veřejností, správy elektronických dat anebo vedení účetnictví,
- orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;
- jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Práva osob, kterých se údaje týkají - V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte celou řadu práv, která vůči nám můžete uplatnit za podmínek upravených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR):

Právo na přístup k osobním údajům Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to písemně požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování. Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány. Odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo na opravu, omezení nebo výmaz Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme. Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů můžete požadovat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo na výmaz osobních údajů Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech: - odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
- vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů;
- Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
- osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
- osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.
Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné 
- pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
- k splnění našich právních povinností;
- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:
- popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
- zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
- Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- vznesete námitku proti zpracování. V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování Nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování.

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů. Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 20.5. 2018.
Verze 1.0